توصیه های برای سلامت روان در شرایط حاضر

توصیه های برای سلامت روان در شرایط حاضر مراقب باشید چه می خوانید واز کدام منبع بیش از حد دستهای خود را نشویید اخبار را کمتر دنبال کنید. ازشبکه‌های اجتماعی دوری کنید. بر افکارتان مسلط شوید همه چیز را در اوج فاجعه نبینید. اگر در قرنطینه قرار دارید برای خود برنامه منظمی تعریف کنید . مراقب زمان خواب وبیداری خود باشید با دیگران ارتباط خود راادامه دهید از طریق تلفن و ایمیل و... تمرین تنفس به صورت روزانه داشته باشد. صحبت های منفی درونی خود را باور نکنید. در طول روز یاد اوری لحظات خوب را داشته باشید.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic