top of page

هيپنوتيزم درمانی ۳

شرايط هيپنوتيزم درمانی : به طور کلی کسانی می توانند از هیپنوتیزم درمانی برای درمان اختلالات عاطفی و فکری خود استفاده کنند که اول بخواهند کهبهبود یابند و دوم اینکه هیپنوتیزم پذیر باشند. ( تجربه نشان داده است که 5% از افراد هیپنوتیزم پذیر نیستند ) و موارد دیگر زیر: (1) مراجع يا بيمار بايد انگيزه درمان داشته باشد، يعنی اگر تمايل به درمان نداشته باشد و يا به اجبار برای درمان آمده باشد و يا او را آورده با

شند، عمل درمان حتی اگر هم عمل هيپنوتيزم انجام شود، باز هم بی اثر خواهد بود. (2) ابتدا باید خلسه هیپنوتیزمی القاء شود (3) پس از عمل هیپنوتیزم، کار درمان شروع میشود. (4) پيشرفت درمان و ميزان بهبود : اگر چه شواهد و تجربيات گذشته نشان می دهد که هيپنوتيزم درمانی در درمان بسياری از اختلالات عاطفی و روحی و روانی و حتی جسمی مؤثر است و در این مورد هیچ شکی وجود ندارد. با اين حال جلسات درمانی مراجعین ما با توجه به پيشرفت و درصد بهبودی که در جلسات گذشته داشته اند ادامه خواهد يافت. (5) زمانی هيپنوتيزم درمانی بيشترين اثر را خواهد داشت که به همراه آن مشاوره و روان درمانی نيز صورت پذيرد.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page