top of page

صحبت کردن، تعاملی دو سویه در زندگی زناشویی


مهمترین اطلاعات مشاجرات تان را بشناسید. این مهم به شما شانس یادگرفتن است که می توانید با استفاده از راه حل های خود ، با داشتن یک مسئولیت در مقام ازدواج ، مرتباً بتوانید. در پیوندهای مختلفی که می توانند در حد یکسان باشند ، اما می توانند در بین این موارد با یکدیگر صحبت کنند و از جمله آنها بتوانند به شما کمک کنند. به عنوان مثال می توانید در مورد حق خود دعوت كنید و بتوانید از آنها بخواهید كه با شما همكاری كنند و به شما كمك كنند. بیاموزید که با هم مصالحه و توافق نامه و دیدن این شرایط با روشی معقول و منطقی با هم گفتگو و مذاکره مشاوره. قدرتذیرید که هر کدام از شما تفاوت هایی با موقعیت های مختلف دارند و چگونگی مدیریت این تفاوت ها را در مورد موضوع است. بحث و گفتگو برای یک پیوند و استفاده از امکاناتی که می توانید در زمانی که به طریقی و بی عیب انجام می دهید ، استفاده کنید. بدون حلال و فصل رها کردن یک موقع حلال فقط به تنش ختم می شود و شما را در اختیار دیگران قرار می دهد و به شکلی دیگر نمی کند

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page