top of page

ضربه عاطفی و روانی چیست؟


ضربه عاطفی و روانی ناشی از حوادث فوق العاده تنش زا است که امنیت را به خطر انداخته، و شما احساس درماندگی و گیر کردن در یک جهان خطرناک دارید. تجربیات آسیب زا اغلب تهدیدی برای زندگی یا سلامت است. هر موقعیتی است که شما احساس ضعف و تنهایی کنید می تواند آسیب زا باشد ، حتی اگر در آن نشانی از آسیب های فیزیکی نباشد . این واقعیت های عینی است که تعیین می کند آیا یک رویداد آسیب زا است یا خیر، اما تجربه احساسی ذهنی خود را از این رویداد، بیشتربه صورت وحشت زده و درماندگی احساس می شود ، بیشتر احتمال دارد شما را دچار آسیب های روانی کند

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page