top of page

اختلالات شخصیتی وابسته چیست


برای شروع فعالیت ها به دلیل فقدان اعتماد به قضاوتها یا ناتوانی های خود، اعتماد به نفس ندارند و اغلب خود را احمق یا درمانده می دانند.در کار برای منافع شخصی پشتکار ندارند،اما در کارکردن برای دیگران راحتی بیشتری احساس می کنند. اشتغال ذهنی غیر واقع گرایانه با ترس از رهاشدن به حال خود دارند.در ابراز مخالفت با دیگران به دلیل ترس از قطع حمایت و مقبولیت آنان دچار اشکال می شوند.روابط اجتماعی آنها می تواند به تعداد معدودی از افراد محدود شود که فرد به آنها وابسته است و در صورتی که این رابطه دوستانه تهدید شده باشد، می تواند منجر به افسردگی آنها شود . همچنین وقتی یک رابطه ی نزدیک در هم می گسلد ، فورآ در پی رابطه با دیگری به عنوان منبع حمایت و مراقبت در می آیند.اختلالات شخصیتی این افراد وقتی تنها هستند، به دلیل ترس مبالغه آمیز از ناتوانی برای مراقبت از خود، احساس ناراحتی و درماندگی می کنند. به همین دلیل آنها معمولآ به قیمت گزاف جویای مصاحبت هستند . در کل بدبینی،عدم اعتماد به نفس،فعل پذیری و ترس از ابراز احساسات پرخاشگرانه و جنسی مشخص کننده ی این اختلال است. این اختلال می تواند ناشی از رفتار والدینی باشد که بیش ازاندازه حمایتی و خودکامه هستند . والدینِ بیش از اندازه حمایتی، وابستگی را در فرزندان خود ترغیب می کنند و این رفتار وابسته، حس مراقبت تسلی بخشی را برای والدین به ارمغان می آورد.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page