top of page

روش های برای حفظ آرامش هنگام عصبانیت

روش های برای حفظ آرامش هنگام عصبانیت از راه حل های منطقی برای رفع مشکلاتی که باعث عصبانیت شما میشوند استفاده کنید.اگر یک جا بنشینید و به چیزهایی که شما را عصبی می کنند فکر کنید، حتما دچار مشکل و عصبانیت های پی در پی خواهید شد. ببخشید : اگر شما به عصبانیت اجازه بدهید که در شما نفوذ کند و به دیگر فکرهای منفی فکر کنید، در نهایت چیزی جز تلخی، خشم و بدبینی نصیبتان نخواهد شد. گوش دادن: وقتی که به حرف های طرف مقابلتان صادقانه گوش می دهید می تواند موجب 3 چیز شود:1- نشان می دهد که شما مراقب هستید 2- نشان دهنده احترام به فکر و احساسات دیگران می باشد 3- باعث تقویت احساس همدلی می باشد. تکنیک هایی مانند نفس عمیق و تصاویر و صداهای آرام بخش، می توانند باعث آرام شدن شما شوند و اجازه عصبانیت و خشونت را به شما نمی دهند . شناخت ها عادت های نادرست مانند نا سزا گفتن ؛ سعی کنید راه خودتان را تغییر دهید و منطقی ترین را برگزینید.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page