top of page

کسب احساس بهتر

کسب احساس بهتر

.احساس گناه نکنید

.مهربان باشید با خودتان و با دیگران.

.اگر کسی چیزی می خواهد که می توانید انجام دهید.حتما انجام دهید.

.اگر کسی به شما کمک می کند فقط تشکر کنید، به خاطر دوستی با آنها تشکر کنید، به خاطر اینکه هنگام نیاز مراقب شما هستند متشکر باشید. عذرخواهی نکنید، شرمنده نباشید؛ فقط تشکر کنید.

. اگر خسته ای، اگر نمی خواهی، اگر احساس بدی داری، اگر حوصله نداری نه بگو. نیازی به توجیه ندارید. نیازی نیست به خاطر نه گفتن خودتان را سرزنش کنید. به خودتان اجازه دهید که تنها نه بگویید

.کمک بخواهید ؛ فردی که به او اعتماد دارید انتخاب کنید و سپس دنبال او بروید. در موقعیت درست کمک بگیرید.

.قوانین متقابل را درک کنید؛ پیشنهاد کمک دهید، زمان بگذارید و به کسی که دوستش دارید یا یک غریبه کمک کنید. شاید ندانید این کار چه احساس خوبی درون شما ایجاد می کنید

.توقعات تان را پایین بیاورید و در اینجا و اکنون زندگی کنید. وضعیت فعلی خود را بپذیرید.

.به خودتان احترام بگذارید شما سزاوار این هستید که از خودتان حمایت کنید.به تمام چیزهایی که برایتان مهم اند،ارزش هایتان، آرزوهایتان و تمایلاتتان احترام بگذارید.

.نگرانی ها، احساسات و عقایدتان را یک روش درست ابراز کنید. با کسی که به او اعتماد دارید صحبت کنید. احساسات یا روابط سمی و نادرست را تحمل نکنید.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page