top of page

اندورفین چیست ؟


اندورفین چیست ؟ اندورفین در گروه “نوروپیتیدهای مخدر درون‌ریز” قرار می‌گیرد.اندورفین از سه نوع اصلی آلفا و بتا و گاما تشکیل می‌شوند. اندورفین یا مسکن‌های طبیعی بدن موادی هستند که از غدد مخاطی و هیپوتالاموس ترشح می‌شوند و اثر اصلی آنها تسکین درد است. اندورفینها که مرفین طبیعی بدن (endogenous morphine) خوانده می‌شوند در حقیقت بسیار شبیه به مخدرها - مانند مرفین و دیگر مشتقات تریاک - عمل می‌کنند و احساس شبیه مورفین در بدن ایجاد می‌کند. مثلا، احساسی که در پی دویدن یا ورزش در فرد ایجاد می‌شود اغلب با عنوان “سرخوشی” توصیف می‌شود. این احساس سرخوشی می‌تواند با نگرشی مثبت و انرژی‌زا نسبت به زندگی همراه باشد. به عبارت دیگر، این مواد شیمیایی در مغز، روحیه‌ی کلی و نگرش‌مان را تقویت می‌کنند. در نتیجه تولید اندورفین در نهایت کمک‌مان می‌کند بدون عوارض جانبی ناخوشایند و خطر وابستگی، احساس بهتری داشته‌باشیم.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page