top of page

هدف اولیه درمان‌های روانپزشکی چیست


هدف اولیه درمان‌های روانپزشکی تغییر دادن رفتارهای بیمارگونه است. اگرچه پویش رفتار انسان به‌طور کامل شناخته‌نشده است، روشن است که تمام رفتارها، طبیعی یا بیمارگونه، در اثر تعاملات بسیار پیچیده‌ای از عوامل زیست‌شناختی، روان‌شناختی و محیطی به‌وجود می‌آیند. بنابراین فیزیولوژی مغز، سابقه رشد و نمود، ذخیره اطلاعات شناختی، روابط بین‌فردی، درون‌داد حسی، و تجربیات عاطفی، و خصوصیات محیطی که فرد با آن در تعامل است، همه از متغیرهائی هستند که شخصیت و رفتار نهائی افراد را تعیین می‌کنند.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page