top of page

زوج‌درمانی چیست

زوج‌درمانی چیست درمان زناشوئی یا زوج‌درمانی ابزار مؤثری برای کمک به هر دو شریک می‌باشد تا در حالی‌که بر روی مشکلات خود کار می‌کنند، به دانشی از خود دست یابند. زوج‌درمانی و درمان زناشوئی شامل طیف وسیعی از روش‌های درمانی با هدف افزایش رضایت زناشوئی یا توجه به اختلال زناشوئی می‌باشد. همانند خانواده‌درمانی، به‌جای هرکدام از افراد، ارتباط، بیمار در نظر گرفته می‌شود. فرض درمانگری که در این حوزه کار میکند، این است که ناراحتی و ناشادمانی که یک زوج با آن روبه رو هستند، چیزی بیش از مشکلات و علایم شخصی آنهاست. زوجی که به درمانگر مراجعه کرده اند ممکن است در مورد فاصله گیری عاطفی، اشکال در ارتباط برقرار کردن، حسادت، خیانت و عدم ارضای جنسی و خشونت شکایت داشته باشند. درمانگر به زوج کمک میکند که زندگی مشترکشان را مورد بررسی قرار دهند و تصمیم بگیرند که چه تغییراتی لازم است. آنها سعی میکنند سوءتفاهمهای دوجانبه، انتظارات غیرمعقول، و تصورات بیان نشده ای را که باعث تداوم تعارض میان آن دو میشود، برطرف کنند.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page