top of page

خانواده‌درمانی چیست

خانواده‌درمانی چیست خانواده‌درمانی براساس این نظریه استوار می‌باشد که خانواده، سیستمی است که سعی می‌کند هومئوستاز را حفظ کند، بدون توجه به اینکه کارکرد سیستم چقدر ممکن است غیرتطابقی باشد. این نظریه 'سوگیری سیستم‌های خانواده ـ family systems orientation' نامیده شده است و روش‌های آن به‌جای بیماری مشخص، بر روی خانواده متمرکز می‌شوند. بنابراین، به‌تجای بیمارشناختی عضوی از خانواده که بیمار نامیده می‌شود، خانواده، بیمار دانسته می‌شود. یکی از اهداف الی درمانگر خانواده این است که تعیین کند فرد بیمار چه نقش هومئوستاتیک - البته بیمارگونه - در سیستم خانواده خود ایفاء می‌کند. .روش‌ها شامل طرح‌ریزی مجدد و دلالت مثبت می‌باشند : نام‌گذاری مجدد تمام احساس‌ها و رفتارهائی که به شکل منفی اظهار می‌شوند، به شکلی مثبت. اهداف دیگر خانواده‌درمانی عبارتند از تغییر قواعد غیرتطابقی که در خانواده جاری می‌باشند. افزایش آگاهی از پویش‌های بین‌نسلی، متعادل کردن 'دستیابی به فردیت ـ individuation' و انسجام 'cohesiveness' ، افزایش

ارتباط مستقیم یک به یک، و کاهش سرزنش کردن و سپر بلا قرار دادن.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page