top of page

راهکاریهای برای گوش سپردن به همسرتان 2

شرح و بسط دادن هر وقت همسرتان مطلب جدیدی به شما می گوید، شما باید با کلمات خودتان آنچه را تصور می کنید او گفته است، بیان کنید. شما می توانید با عباراتی این چنینی شروع کنید:« درک من از حرف های تو این است که … منظورت این است که …» اگر پیوسته شرح و بسط بدهید ، موارد زیرا را به دست خواهید آورد: از بیشتر موانع گوش کردن جلوگیری می کنید. در جا فرضیه ها و بدفهمی ها را اصلاح می کنید. هدیه ای گرانبها همچون شنیده شدن و مورد تایید قرار گرفتن به همسرتان می دهید. احساسات خشمگینانه را کاهش می دهید. به خودتان کمک می کنید آنچه را گفته شده است، به یاد بیاورید. شفاف سازی: مهارت شرح و بسط به شفاف سازی منجر می شود. شما آنچه را شنید ه و استنباط کرده اید به همسرتان می گویید، متوجه می شوید استنباط تان اشتباه بوده است و برای شفاف سازی و روشن کردن مطلب شروع به طرح سوال می کنید. هنگام سوال کردن به یاد داشته باشید قصد شما این است که درک کنید ، لذت ببرید ، بیاموزید و کمک کنید. نیت شما نباید این باشد که با طرح سوال بر تحمیل دیدگاه خودتان فشار بیاورید. بازخورد بعد از اینکه گفته های همسرتان را شرح و بسط دادید و برای شفاف سازی درک و برداشتتان سوالاتی کردید، نوبت بازخورد است. شما واکنش های خودتان را مطرح می کنید. شما بدون قضاوت و به آرامی، افکار و حساسات ، عقاید و خواسته هایتان را بیان می کنید. ارتباط چشمی برقرار کنید به همسرتان نزدیک تر شوید یا کمی به جلو متمایل شوید. به نشانه ی تایید سرتان را تکان دهید یا؛ با «بله» جواب دهید. در قبال آنچه گفته شده است، لبخند بزنید یا همدلی نشان دهید . گشاده رو باشید، رو به روی همستران قرار بگیرید، فعالانه از هر گونه حواس پرتی اجتناب کنید.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page