top of page

راهکاریهای برای گوش سپردن به همسرتان1


راهکاریهای برای گوش سپردن به همسرتان گوش سپردن واقعی به همسرتان دشوار است. واکنش راحت تر این است که فاصله بگیرید و توجه نکنید، پاسختان را تکرار کنید ، علایم خطر را از حرفهای او حذف کنید، شواهدی به نفع عقیده ی خودتان جمع آوری کنید، قضاوت کنید و غیره. اما گوش کردن مهم ترین مهارت ارتباطی است که باعث صمیمیت می شود و آن را حفظ می کند. وقتی خوب گوش کنید، احساس همسرتان را بهتر درک می کنید، با او هماهنگ تر می شوید، از ارتباطتان بیشتر لذت می برید و بدون ذهن خوانی دلیل هر حرف یا عمل همسرتان را می فهمید. گوش کردن تعهدی به درک و همدلی، کنار گذاشتتن علایق و نیازها و پیشداوری ها ست، و در نظر گرفتن ارتباطتان از دید همسرتان است. گوش کردن تمجید از همسرتان است چون می گوید: « من به تو اهمیت می دهم. می خواهم بدانم چه فکر و احساس نیازی داری.» گوش کردن فقط ساکت ماندن در حالی که همسرتان صحبت می کند، نیست. اگر نیت شما این باشد که درک کنید، لذت ببرید، بیاموزید یا به همسرتان کمک کنید، در این صورت به راستی در حال گوش کردن هستید.برای بیشتر زوجها، گوش کردن واقعی و موثر به ندرت شکل می گیرد . موانع در مسیر گوش کردن

ذهن خوانی: وقتی شما به آنچه در واقع همسرتان می گوید توجه نکنید یا بدگمان باشید و در عوض خودتان سعی کنید برداشتی از آنچه منظور او است در نظر بگیرید، در حال ذهن خوانی هستید. ذهن خوان ها اهمیت زیادی به نشانه های ظریفی همچون لحن صدا، حالات چهره و وضعیت بدنی میدهند. آنها مفهوم واقعی آنچه را همسرشان می گوید به نفع فرضیه ها برداشت های خودشان نادیده می گیرند. ذهن خوانی برای ارتباط صمیمانه مهلک است چون موارد بدیهی را نادیده می گیرد و بر تصورات تاکید می کند.

مرور کردن: شما آن قدر مشغول مرور آنچه می خواهید بگویید هستید که هرگز آنچه را همسرتان به شما می گوید ، نمی شنوید. گاهی حتی ممکن است کل زنجیره ی گفتگو را مرور کنید:« من حرفم را مطرح می کنم، سپس همسرم حرفش را می گوید، سپس من دوباره حرفم را مطرح می کنم….»

قضاوت کردن: قضاوت کردن یعنی اینکه به دلیل برخی قضاوت های منفی به همسرتان گوش ندهید، یا اینکه تنها با این هدف به او گوش دهید که او را سرزنش کنید و به او برچسب های منفی بزنید.

خیالبافی: حواس هر کسی پرت می شود. وقتی شما سال های زیادی با کسی زندگی کرده اید، خیلی ساده است که به او گوش ندهید و به سوی تخیلات خودتان بروید . اگر توجه به همسرتان خیلی دشوار است، چه بسا علامت خطری باشد که از ارتباط با موضوعاتی خاص اجتناب می کنید. توصیه کردن: همسرتان حرفش را تمام نکرده است که میان حرف او می پرید و می خواهید توصیه تان را مطرح کنید. جستجوی شما برای راه حل درست و اصرارتان که مشکلی را بر طرف کنید ، باعث می شود به نیاز واقعی همسرتان توجه نکنید.

گوش سپردن به همسرتان

موافقت کردن: شما خیلی سریع موافقت می کنید. به محض اینکه همسرتان شک ، عصبانیت یا نگرانی اش را ابراز می کند، وسط حرفش می پرید:« آره … حق با توست…. می دانم ….. متاسفم… خودم درستش می کنم.» شما آن قدر سعی دارید خوب، حمایتی و توافقی جلوه کنید که به همسرتان زمان کافی نمی دهید تا تمام افکارش را بیان کند.

گوش کردن فعال چیست؟ کافی نیست که فقط دهانتان را ببندید و گوش هایتان را باز کنید. مغزتان نیز باید فعالانه در فرایند گوش کردن مشارکت کند. در واقع چیزی به عنوان شنونده ی منفعل وجود ندارد. گفتگو مسیری دو طرفه و فرایندی مشترک است، حتی وقتی تنها یک طرفه همه ی حرف

ها می زند. برای گوش کردن فعال باید شرح و بسط دهید، شفاف سازی کنید و بازخورد بدهید.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page