top of page

تعارض


اختلال تعارض اختلال تعارض تعارض منازعه ای است ذهنی كه از برخورد انگیزه ها، تكانه ها و یا تقاضاها و سائق های متضاد به وجود می آید.«تعارض» كیفیت تصمیم گیری شخص را تحت تأثیر قرار می دهد؛ تصمیم گیری منطقی و جستجوی فعال اطلاعات و درك بی طرفانه آن را از فرد سلب می كند.

طبقه بندی موقعیت های تعارض زا

موقعیت های تعارض زا به سه صورت

تعارض گرایش

گرایش، اجتناب

اجتناب، گرایش– اجتناب، تقسیم بندی می شود

.تعارض گرایش – گرایشدر این تعارض فرد باید دست كم از بین دو راه مساعد و خوشایند یكی را انتخاب كند، بنابراین انتخاب او هرچه باشد، نتیجه دلخواه و مورد آرزو به دست خواهد آمد. بدین ترتیب، آیا فكر می كنید كه تعارض گرایش – گرایش ناكام كننده نخواهد بود و بهداشت روانی را به خطر نخواهد انداخت؟ جواب اینست كه این تعارض نیز تا حدی ناكامی را به دنبال دارد ولی نه به شدت تعارض های دیگر. مثال : زمانی كه دو نوع كار همزمان به شما پیشنهاد می گردد و شما هر دو كار را به یك اندازه دوست دارید و در عین حال فقط باید یكی از آنها را انتخاب كنید. در این حالت است كه دچار تعارض گرایش – گرایش می شوید.

تعارض اجتناب – اجتناب در این نوع تعارض فرد دست كم از بین دو موقعیت ناخوشایند یكی را انتخاب می كند و هر انتخاب او به نتیجه گیری های منفی منجر می گردد. مثال : زن وشوهری كه با داشتن دو بچه می خواهند از یكدیگر جدا شوند.

تعارض گرایش – اجتناب در این تعارض فرد مجبور است به چیزی رضایت دهد كه هم پیامدهای خوشایند و هم پیام های ناخوشایند دارد.مثال : پسر یا دختری كه تصمیم می گیرد با پسرخاله یا دخترخاله خود ازدواج كند، احتمال دارد افراد دیگر فامیل و یا آشنایان را برنجاند. این تعارض دوسوگرایی بسیار شدید ایجاد می كند.

پیامدهای تعارض

وقتی تعارض وجود ندارد، حالت هیجان – تفكر و فیزیولوژی ما در سطح بهنجار و متعادل است. از طرف دیگر تعارض ها حالت هیجانی را آشفته می کنند، به فعالیت شناختی آسیب می رسانند و ممكن است تعادل حیاتی بدن را مختل نمایند. پس می توان گفت كه اختلال های بالقوه تعارض شامل اختلال های هیجانی، شناختی و فیزیولوژیكی است.

اختلال هیجانی تعارض به صورت دودلی، اضطراب، زودرنجی، خشم و افسردگی و احساس گناه است.تعارض علاوه بر این كه در تهییچ پذیری تأثیر دارد اختلال شناختی نیز تولید می كند. تحت شرایط تعارض زا، الگوی تفكر ِ شخص اغلب آشفته می شود و كاهش حافظه و … به وجود می آید.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page