top of page

تعریف حافظه کاذب

تعریف حافظه کاذب سندرم حافظه کاذب ‍‍‍‍‍‍‍؛ یا شبه حافظه حالتی است که فرد رویداد و واقعه ای را با جزئیات به خاطر می آورد در حالی که در عالم واقع، چنین اتفاقی رخ نداده است. یا بر عکس رویدادی رخ داده ولی فرد او را به گونه دیگر تفسیر می کند.

بسیاری بر این تصورند که حافظه وقایع اطراف را دقیقاً ضبط و نگداری می کند ولی در عمل این طور نیست و حافظه به سهولت قابل دستکاری است. شاید این دستکاری درباره یک مهمانی ساده چندان اهمیتی نداشته باشد ولی اگر در موارد مهمتر چه؟ حافظه غلط بر اثر تداخل های خیلی کوچک و پیشنهادها و دست کاری های خیلی کوچک ما بوجود می آیند. عواملی که باعث اینگونه حافظه ها می شوند ادراک نادرست ادراک انسان همیشه کامل نیست و باید این نکته خیلی مهم را مد نظر داشت که ادراک ما در همان وهله اول کد گذاری نمی شود. استنتاج ممکن است تداخل اطلاعات قدیمی تر در جدید اتفاق بیافتد و یا بالعکس. که ادراک به حدس و گمان کشانده می شود. احساسات احساسات و بخصوص احساسات دردناک به احتمال بیشتری باعث تحریف در حافظه و شکل گیری حافظه های غلط می شود. ترکیب رویدادها بارها پیش آمده است که بخواهید یک رویداد را برای فردی تعریف کنید ولی در حین تعریف گریزی به رویدادهای مشابه و دیگر بزنید ردیابی فازی نظریه ی ردیابی فازی به این اشاره دارد که ما گاهی جزئیات کلمه به کلمه را به خاطر می سپاریم و گاهی اوقات جان کلام را به خاطر می سپاریم. دنیل شاختر روانشناس به هفت گناه بزرگ حافظه اشاره می کند در افراد با مشکلات حافظه وجود دارد ناپایداری بعضی اطلاعات به سرعت محو می شوند ولی برخی دیگر ممکن است در طولانی مدت محو شوند و مدت بیشتری در حافظه ی ما بمانند. عدم تمرکز بسیاری از دلمشغولی های ما و تفکرات ما واقعاً ارزش فکر کردن ندارند و فقط مسیر اصلی تفکر ما را محرف می کنند. انسداد فکر برای مثال ممکن است به شخصی برخورد کنید که قبلاً او را دیده اید و صحبت کرده اید.ولی در بار دوم که می خواهید نام او را به یاد آورید گویی که سدی از آجر در مقابل حافظه شما قرار گرفته است که نمی گذارد نام او را به خاطر آورید . نسبت دادن اشتباه نسبت دادن منبع اطلاعات به اشتباه عبارت است از نسبت دادن اشتباه . حافظه کاذب حافظه کاذب عبارت است از خاطراتی که هیچ وقت اتفاق نیفتاده و دیگران طوری بازنمود می کنند که ما قبول می کنیم که اتفاق افتاده و طوری هم رفتار می کنیم که واقعا اتفاق افتاده. سوگیری باورها و اعتقادات ما نسبت به خود ، اطرافیان و جهان پیرامون می تواند در به خاطر سپاری اطلاعات نقش داشته باشد. تداوم به یادآوری خاطراتی که نیاز به یادآوری ندارد یا دوست نداریم که به یاد آوریم. درمان حافظه کاذب هیچ مدرکی دال بر سرکوبی و درمان حافظه کاذب وجود ندارد. چرا که هر واقعه ای که در هیپوکامپ ذخیره می گردد، ذهن آن را به عنوان رویدادی واقعی حفظ و نگهداری می کند و دستکاری و تغییر عمدی در آن کار ساده ای نیست. برخی بر این باورند که با بازیابی حافظه (RMT) می توان حافظه را به اصطلاح ترمیم ساخت . برای بازیابی حافظه از روش های تلقین و هیپنوتیزم استفاده می شود

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page