top of page

اعتماد به نفس-عزت نفس


اعتماد به نفس-عزت نفس اعتماد نفس: اعتماد به نفس یعنی آن احساس و شناختی که فرد از توانایی ها و محدودیت های درونی و بیرونی خود دارد. شکل گیری اعتماد به نفس از دوران کودکی با حمایت والدین از فرزند به طور موثر شکل می گیرد. وقتی فردی با توجه به در نظر گرفتن تفاوت های فردی، خود را توانا، با کفایت، دوست داشتنی می بیند، اعتماد به نفس مثبتی دارد.

عزت نفس : میزان ارزشی که شخص برای خود قایل است که ناشی از افكار، احساسات، عواطف و تجربيات ما در طول زندگی است. عزت نفس امنیت معنوی و تفاهم با آنچه که هستیم.را در بر میگیرد احساس ارزشمندی درونی و احترام گذاشتن به خویشتن، ارتباط صادقانه با خود ، توانایی در دوست داشتن و عشق ورزیدن به همه و خود ؛ داشتن تصویر ذهنی خوب از خود و سازگاری با جهان هستی است.

تفاوت ها اعتماد به نفس و حرمت نفس با یکدیگر مرتبط هستند اما دقیقا شبیه

به هم نیستند.اعتماد به نفس از نتايج عزت نفس و برآيند آن به شمار می آی

راهکار های مناسب برای افزایش اعتماد به نفس داشتن ارزیابی منصفانه نسبت به خود نه گفتن برایتان دشوار نباشد داشتن ارتباط خوب با دیگران از موفقیت های کوچک خود خوشحال باشید یک الگو موفق برای خود انتخاب کنید برای نحوه پوشش خود اهمیت قائل شوید قاطعانه صحبت کنید

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page