top of page

مقابله با هیجان ها

مقابله با هیجان ها احساسات و هیجان ها یکی از مهم ترین اجزای درونی انسان ها هستند. احساسات و هیجان ها، مجموعه ای از عواطف و تمایلات انسان ها و نشانگر این هستند که فرد خوشحال است یا ناراحت. چیزی را می خواهد یا نمی خواهد. بسیاری از احساسات، غیر واقعی و غیر منطقی هستند. یعنی بی دلیل و خود به خود یا بر اساس افکار غلط منتج از سوابق، کج فهمی ها، ترس، امید یا نیاز بروز می کنند. اگر با حالات هیجانی مثل غم، خشم و اضطراب درست برخورد نشود، این هیجان ها می تواند تأثیر منفی بر سلامت جسمانی و روانی بگذارد. هیجان های اصلی عبارتند از: ترس، غم، شادی و خشم احساسات دیگر تركیبی از این چهار نوع هستند. احساسات می توانند خوشایند یا ناخوشایند باشند. احساسات خوشایند به فرد انرژی می‌دهند. مثل شادی، عشق و به همان صورت، احساسات ناخوشایند انرژی منفی به فرد منتقل می‌كند. مثل غم، ترس راه های كنترل احساسات ناخوشایند اولین گام در مهار كردن احساسات آگاهی پیدا کردن از افكار، باورها و انتظارات و خواسته‌های خود است

پرت كردن حواس تنفس عمیق درد دل كردن و صحبت با دیگری انجام كاری كه احساس خوبی به انسان می دهد مثل پیاده روی ورزش کردن و دوش گرفتن مطرح كردن هیجان ها با فردی كه باعث این احساس شده صبر كردن

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page