top of page

چگونه با خود انتقاد گرمقاله کنیم


چگونه با خود انتقاد گرمقاله کنیم منظور از خود انتقاد گری یک تفکر مثبت یا واقع بینانه برای بهتر شدن نیست. منظور از آن، باور است عمیق مبنی بر اینکه من اصلا خوب نیستم.وقتی از خودمان انتقاد می کنیم متوجه قدرتمند بودن و شدت آن می شویم. خود انتقاد گری عامل موثر در ایجاد افسردگی است این مسئله توانایی ما در دستیابی به اهدافمان را به شدت محدود می کند. بنابراین اگر فکر می کنید این ندای درونی برای شما منبع تحرک و انگیزش خواهد بود تا عملکرد بهتری داشته باشید، یک بار دیگر فکر کنید چون منتقد درونی عملا و نهایتا شما را محدود می کند.

انتقاد گر درونی‌تان را بشناسید: منتقد درونی گاه توصیه های وحشتناکی که برایمان دارد، مانند"اه، چقدر چاق و تنبل شدی.می بینی؟ داری میمیری و اون هرگزبهت توجه نمیکنه.هیچکس تورو دوست نداره" وما را از اهدافمان دور می کند. اگر بخواهید سبک زندگی سالم تری در پیش بگیرید ممکن است بگوید:"امروز نه، از فردا شروع کن. امروز خیلی خسته ای" اگر می خواهید رابطه ای را شروع کنید می گوید:" اجازه نده احساست رو بدونه. اگر کسی واقعا تورو بخواد دنبالت میاد". همۀ این توصیه های غیر دوستانه مانع رسیدن ما به آنچه می خواهیم می شود وقتی به منتقد درونمان اجازه می دهیم حرف بزند در واقع از دشمن داخلی خودمان طرفداری کرده ایم. همه ما به دو بخش خود واقعی و خود غیرخودی تقسیم می شویم. خود واقعی، تجارب مثبتی است که از خودمان داریم خود غیر خودی، قسمتی است که از تجارب تلخ ما بوجود می آید که در آن شاهد انتقاد، شرم ؛سرزنش هستیم و آنها را به سمت خودمان درون فکنی می کنیم. برای رهایی از این صدای منفی درونی

باید به محض اینکه شروع به صحبت می کند آن را تشخیص دهیم، نگرش واقعی تری به خودمان اتخاذ کنیم متوجه توانایی های مثبت خود شویم -نظرات و توصیه های وحشتناکش را نادیده بگیریم.

با خود مهربان باشیم ما می توانیم نگاه عالی تری نسبت به خودمان داشته باشیم این می تواند به عنوان پادزهر برای منتقد درونی مان عمل کند. اسم این نگرش "شفقت به خود" است. شفقت به خود انگیزۀ ما را برای رسیدن به اهدافمان افزایش میدهد. اشخاصی که در چالش ها موفق تر عمل می کند، راه حل های بهتری پیدا می کند.

تمرین آگاهانه: توجه آگاه تمرینی است که به ما فرصت می دهد با افکار و احساساتمان بدون هیچ قضاوتیبرخورد کنیم. توجه آگاه یعنی از تجارب دردناکمان آگاه باشیم؛ نه از آنها غفلت کنیم . یعنی همیشه در حال زندگی کنیم و به افکارمان فقط به عنوان یک فکر نگاه کنیم. وقتی روی نقص هایمان تمرکز می کنیم به دوبار همان ها را بدست می اوریم. توجه آگاه به ما کمک می کند جلو این افکار را قبل از اینکه ما را در خود غرق کنند بگیریم.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page