top of page

وسواس کندن مو بخش۵

وسواس کندن مو بخش۵

آموزش آرمیدگی: دویدن و شل سازی عضلات به صورت تک تک و مجموعا و تنفس های عمیق و ... به مدت ده دقیقه در هر روز می تواند از میزان استرس شما بکاهد.

این تمرین به شخص كمک می كند تا میل به كندن را كاهش دهد. در این مرحله در هنگام اضطراب تنفس دیافراگمی داشته باشید.

تقویت و تحکیم رفتار جدید: شرط تداوم عادت های جدید این است كه توسط خود، خانواده یا دوستان تقویت شوند.

آموزش تعمیم: لازم است شخص مقاومت در برابر میل به موكندن یا انجام تیک ها را در موقعیت های مختلف فرا بگیرد.


コメント


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page