top of page

اشتباه های در روابط زوجین


اشتباه های در روابط زوجین


.بدرفتاری هایتان را توجیه نکنید .بسیاری از افراد به خودشان اجازه می دهند فریاد بکشند و با همسرشان دعوا کنند و بعد فکر کنند حق دارند چون "من واقعا داشتم منفجر می شدم"،"خیلی عصبانیم میکنه". شاید شما نیاز به تخلیه داشته باشید اما فریاد زدن راهش نیست!


همیشه کوتاه آمدن و عقب نشینی مداوم به شدت آسیب زننده است. برای داشتن رابطه شما باید همیشه مشغول رسیدگی به آن باشید حتی اگر گاهی احساس ناراحتی کنید.


رئیس و زیر دست اگر همیشه در رابطه طلبکار هستید(یا برعکس هیچ خواسته ای ندارید) پس بدانید که عدم تعادل در قدرت . شادکامی و صمیمیت را کاهش می دهد.


گوش دادن. در مورد احساسات و واکنش ها گفتگو کنید.گفتگوی خوب زمانی است که محترمانه در مورد مشکل صحبت می کنید.یکی از عوامل موفقیت زوجین گفتگو در مورد تقاوت هایشان است


سرزنش کردن همسر و در خواست تغییرفرد به هیچ وجه فایده ندارد زیرا شما نمی توانید دیگران را تغییر دهید. روی خودتان متمرکز شوید.آیا خودتان همیشه محترمانه رفتار می کنید؟ آیا گرم و پذیرا هستید؟آیا مسئولیت هایتان را به خوبی انجام می دهید؟آیا شریک زندگی تان شاد است؟ اگر جوابتان به این سوالات بله نیست پس کمی روی خودتان کار کنید!


احساس خرج کردن برای دیگران. تعجب آور نیست که همیشه ممکن است افراد جذاب دیگری را در اطرافمان ببینیم حتی زمانی که به همسرمان متعهد هستیم. اگر حتی متوجه احساسات خاصی به فرد دیگری شدید سریعا کمک بگیرید! این موضوع کاملا انتخاب است نه سرنوشت


留言


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page